• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Обговорюємо разом
ПРОЕКТ
КИЇВ–КІРОВОГРАД – 2012
КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
СТРАТЕГІЯ ЕКОНОМІЧНОГО
ТА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НА 2013–2020 РОКИ
Стратегія економічного та соціального розвитку Кіровоградської області на 2013–2020 роки
Стратегію розроблено на виконання Меморандуму про співробітництво
між Кіровоградською обласною радою, Кіровоградською обласною
державною адміністрацією, Громадською радою при Кіровоградській
обласній державній адміністрації та Національним інститутом стратегічних
досліджень від 19 травня 2012 року за фінансової підтримки
Кіровоградського обласного благодійного фонду «Розвиток Кіровоградщини».
Керівник авторського колективу –
Єрмолаєв А. В., директор Національного інституту стратегічних досліджень
Авторський колектив:
Баталов О. А., к. ф. н., Біла С. О., д. держ. упр., Валюшко І. В.,
Гребенюк Є. В., Денисюк В. А., к. е. н., Ємельянова О. Ю., Жаліло Я. А.,
к. е. н., Жук В. І., Кравченко А. В., Кушнір М. О., к. держ. упр., Лупацій В. С.,
к. с. н., Прижигалінська В. В., Русан В. М., к. е. н., Собкевич О. В., к. е. н.,
Харазішвілі Ю. М., д. е. н., Шевченко А. В.,
Шевченко О. В., к. е. н.
Редакційна група:
Єрмолаєв А. В., Жаліло Я. А., к. е. н., Лупацій В. С., к. с. н., Ніколаєнко А. І.,
Рахуба Н. А., Серпокрилов В. М., Шаталов О. С.
3
ЗМІСТ
РОЗДІЛ 1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ.................................................................. 5
РОЗДІЛ 2. ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ ОБЛАСТІ ......................................................................................... 7
2.1. ПРИРОДНО-РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ОБЛАСТІ ......................................................... 7
2.2. СТАН І СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ВИКЛИКИ ..............................................................
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ .....................................................................................10
2.3. ІМОВІРНІ СЦЕНАРІЇ РОЗВИТКУ ОБЛАСТІ ................................................................19
РОЗДІЛ 3. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЦІЛІ СТРАТЕГІЇ ...............................................21
РОЗДІЛ 4. СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ТА ЗАВДАННЯ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ОБЛАСТІ ......................................25
4.1. РОЗВИТОК ПРОМИСЛОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ ..................................................25
Стан і ресурсний потенціал .....................................................................25
Проблеми, що потребують вирішення .....................................................27
Стратегічні пріоритети та завдання з їх реалізації ..................................28
Очікувані результати................................................................................32
4.2. ФОРМУВАННЯ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОГО АГРАРНОГО СЕКТОРУ......................... ..........33
Стан і ресурсний потенціал .....................................................................33
Проблеми, що потребують вирішення .....................................................34
Стратегічні пріоритети та завдання з їх реалізації ..................................35
Очікувані результати................................................................................40
4.3. РОЗВИТОК ТРАНСПОРТНО-ТРАНЗИТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ.............................................41
Стан і ресурсний потенціал .....................................................................41
Проблеми, що потребують вирішення .....................................................42
Стратегічні пріоритети та завдання з їх реалізації ..................................43
Очікувані результати................................................................................47
4.4. РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ ПОСЛУГ
ЯК ОСНОВИ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО ПОСТУПУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ............................48
Стан і ресурсний потенціал .....................................................................48
Проблеми, що потребують вирішення .....................................................50
Стратегія економічного та соціального розвитку Кіровоградської області на 2013–2020 роки
Зміст
4
Стратегічні пріоритети та завдання з їх реалізації ..................................51
Очікувані результати................................................................................57
4.5. СТАБІЛЬНИЙ СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК –
ЗАПОРУКА ПРОЦВІТАННЯ КІРОВОГРАДЩИНИ..................................................................58
Стан і ресурсний потенціал .....................................................................58
Проблеми, що потребують вирішення .....................................................60
Стратегічні пріоритети та завдання з їх реалізації ..................................61
Очікувані результати................................................................................67
РОЗДІЛ 5. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ІНСТИТУЦІЙНІ
МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ...............................................................68
5.1. ІНСТИТУТИ, ВІДПОВІДАЛЬНІ ЗА РЕАЛІЗАЦІЮ СТРАТЕГІЇ .............................................68
5.2. УПРАВЛІНСЬКІ МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ...................................................69
5.3. ФІНАНСОВО-БЮДЖЕТНІ МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ .......................................71
5.4. ОРГАНІЗАЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ..................................................72
5.5. МЕХАНІЗМИ КОМУНІКАЦІЇ ДЕРЖАВИ, БІЗНЕСУ ТА ГРОМАД ........................................74
РОЗДІЛ 6. ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ .......................................................75
6.1. ЕТАП ПОДОЛАННЯ ДЕПРЕСИВНИХ ТЕНДЕНЦІЙ
ТА ФОРМУВАННЯ ПЕРЕДУМОВ СТРУКТУРНИХ ЗРУШЕНЬ ....................................................75
6.2. ЕТАП СТРУКТУРНОЇ ПЕРЕБУДОВИ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ ............................................77
6.3. ЕТАП ПЕРЕХОДУ ДО СТАБІЛЬНОГО ПОСТУПУ РЕГІОНУ ..............................................78
Основні положення
5
тратегію економічного та соціального розвитку Кіровоград-
ської області на 2013–2020 роки (далі – Стратегія) розробле-
но на виконання Меморандуму про співробітництво між Кі-
ровоградською обласною радою, Кіровоградською обласною
державною адміністрацією, Громадською радою при Кіровоградській
обласній державній адміністрації та Національним інститутом стратегіч-
них досліджень.
Нормативно-правовою базою для розроблення Стратегії стали Кон-
ституція України, закони України «Про місцеве самоврядування в Украї-
ні», «Про місцеві державні адміністрації», «Про державне прогнозування
і розробку програм економічного і соціального розвитку України», «Про
стимулювання розвитку регіонів», постанови Кабінету Міністрів Украї-
ни «Про розробку прогнозних і програмних документів економічного і
соціального розвитку і складання проекту державного бюджету» від
26.04.2003 р. № 621, «Про затвердження Державної стратегії регіональ-
ного розвитку на період до 2015 року» від 21.07.2006 р. № 1001, Наказ
Міністерства економіки «Про затвердження методичних рекомендацій по
формуванню регіональних стратегій розвитку» від 29.07.2002 р. № 224.
Стратегію розроблено з урахуванням положень:
• Програми економічних реформ на 2012–2014 роки «Заможне суспіль-
ство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава»;
• Державної стратегії регіонального розвитку;
• Загальнодержавної програми розвитку малих міст;
• Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в
Україні.
Необхідність розроблення Стратегії викликана змінами, що від-
булися в соціально-економічній сфері України у період після фінансово-
економічної кризи 2008-2009 рр., розгортанням політики економічних і
соціальних реформ, змінами підходів до побудови державної політики та
засад регіонального розвитку України.
Реалізація Стратегії надасть можливість:
• підвищити конкурентоспроможність економічного комплексу Кірово-
градської області і на внутрішньому, і на зовнішньому ринках;
• сформувати сучасну ефективну модель управління розвитком регіону;
РОЗДІЛ 1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
С
Стратегія економічного та соціального розвитку Кіровоградської області на 2013–2020 роки
Розділ 1
6
• забезпечити координацію розвитку області з виконанням завдань Програми
економічних реформ на 2012–2014 роки «Заможне суспільство, конкурен-
тоспроможна економіка, ефективна держава»;
• забезпечити підвищення стабільності соціально-економічного розвитку
регіо ну на підґрунті диверсифікації його економіки;
• забезпечити ефективне використання регіонального потенціалу розвитку;
• сприяти розвитку підприємницької діяльності та створенню нових робочих
місць на місцевому рівні;
• збільшити надходження до місцевих бюджетів і підвищити спроможність
фінансування регіональних цільових програм;
• сприяти збільшенню доходів населення, поліпшенню умов і якості життя та
особистого розвитку мешканців Кіровоградщини.
Реалізація Стратегії дозволить досягти суттєвого поліпшення інвести-
ційного клімату в регіоні, підвищення ефективності державної політики регіо-
нального розвитку, дієвої координації зусиль галузевих міністерств і відомств
та органів місцевого самоврядування області.
Стратегію побудовано у вигляді системи інтегральних цілей і напрямів
розвитку. Інтегральні цілі виходять зі стратегічної мети і спрямовані на вті-
лення стратегічного бачення Кіровоградщини у 2020 р. Кожний із напрямів
розкривається комплексом завдань, підпорядкованих реалізації інтегральних
цілей.
Після схвалення Кіровоградською обласною радою Стратегія має бути
конкретизована у вигляді плану її реалізації, у щорічних програмах економіч-
ного та соціального розвитку області, цільових і галузевих програмах та про-
ектах розвитку регіону, стратегіях і програмах розвитку районів області.
Ухвалення Стратегії стане підґрунтям для укладення Угоди про регіо-
нальний розвиток між Кіровоградською обласною радою та Кабінетом Міні-
стрів України, фінансування в межах цієї угоди сприятиме вирішенню акту-
альних проблем розвитку області.
Унаслідок реалізації Стратегії на період до 2020 року передбача-
ється:
• збільшення валового регіонального продукту області у 1,5 разу;
• збільшення капітальних інвестицій у 2,1 разу;
• підвищення продуктивності праці у 1,5 разу;
• збільшення заробітної плати в 1,8 разу.
Проблеми соціально-економічного
розвитку області
7
2.1. Природно-ресурсний потенціал області
іровоградщина – різноманітний і привабливий край, роз-
ташований у географічному центрі України між Дніпром та
Південним Бугом, у південній частині Придніпровської ви-
сочини. Межує з Вінницькою, Дніпропетровською, Микола-
ївською, Одеською, Полтавською, Черкаською областями.
За розміром Кіровоградська область, площа якої становить
24,6 тис. км2 (4,1 % усієї території України), посідає 14-те місце з-поміж
регіонів.
Чисельність наявного населення області на 1 січня 2012 р. стано-
вила 1002,4 тис. осіб.
Водні ресурси області представлені 438 річками загальною дов-
жиною 5558 км (територією області протікають найбільші ріки Украї-
ни – Дніпро та Південний Буг), 85 водосховищами загальним об’ємом
264,24 млн м3 (за кількістю водосховищ область посідає третє місце в
Україні) та 2756 ставками загальним об’ємом 191,06 млн м3. Болотами
зайнято 10,4 тис. га, що складає 0,42 % території області. Загалом площі,
зайняті водними об’єктами, складають 3,1 % території області, а водні
запаси майже удвічі менші, ніж у середньому по Україні.
Наземні водні ресурси на території регіону розподілені нерівномір-
но – найбільша кількість водних ресурсів зосереджена в басейнах річок
Дніпро та Південний Буг у прикордонних районах області, де потреба у
воді незначна. Ресурси підземних вод області також розподілені нерівно-
мірно – від 4,0 тис. м3 на добу в Добровеличківському та Компаніївсько-
му районах до 67,2 тис. м3 на добу у Кіровоградському районі.
Земельні ресурси Кіровоградської області представлені переду-
сім сільськогосподарськими угіддями, які займають 2040,4 тис. га (83 %
території регіону, що свідчить про високий рівень сільськогосподарської
освоєності земель) та складають 4,9 % загальної площі сільгоспугідь Ук-
раїни.
РОЗДІЛ 2. ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНО-
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ОБЛАСТІ
К
Стратегія економічного та соціального розвитку Кіровоградської області на 2013–2020 роки
Розділ 2
8
У структурі сільгоспугідь рілля складає 86,5 %, багаторічні насадження –
1,3; сіножаті – 1,2; пасовища – 11,0 %. Розораність земель складає 74,0 %.
Ліси та інші лісовкриті площі становлять 185,4 тис. га, у тому числі по-
лезахисні лісосмуги – 28,1 тис. га. Загальна лісистість області з урахуванням
усіх захисних лісових насаджень складає 7,5 %.
У пiвнiчній та південно-східній частинах області переважають серед-
ньогумусні чорноземи, у пiвденнiй – малогумуснi, у долинах річок поширені
чорноземно-лучні та лучно-болотні ґрунти.
Близько половини ріллі в області розташовано на схилах різної крутизни
(від 1 до 7°). Це вимагає особливих технологічних прийомів у землеробстві з
урахуванням природно-кліматичних та екологічних умов, вжиття належних
заходів щодо охорони й відтворення земельних ресурсів з метою недопущення
деградації та забруднення земель.
Землі населених пунктів становлять 225,9 тис. га, в т. ч. 30,5 тис. га –
землі 12 міст обласного та районного значення, 20,2 тис. га – землі 27 селищ
міського типу та 175,2 тис. га – землі 995 сільських населених пунктів.
У державній власності знаходиться 962,4 тис. га (39,14 %), у колектив-
ній – 0,9 тис. га (0,04 %), у приватній – 1495,5 тис. га (60,82 %) земель.
Лісові ресурси Кіровоградщини представлені 184,3 тис. га земель, з
яких безпосередньо вкрито лісовою рослинністю 103,2 тис. га, або 7,4 % об-
ласті (тоді як у середньому по Україні – 15,6 %). Розвиток та охорону лісового
господарства області забезпечують 8 лісогосподарських підприємств. На цей
час понад 70 % колишньої лісостепової частини області розорано, проте при-
родна рослинність зберегла своє різноманіття (передусім на схилах річкових
долин, у глибоких балках, заплавах річок тощо). Одним із найбільших лісних
масивів є Чорний ліс, розташований на правому березці верхів’я р. Інгулець,
та Нерубайський ліс.
Кіровоградщина – одна із найбільш насичених мінеральними ресурса-
ми областей України:
• на території області розвідано 32 види й налічується майже 300 родовищ
корисних копалин;
• надра області мають низку унікальних ресурсів, передусім для розвитку
енергетики (уран, буре вугілля, горючі сланці), чорної металургії (залізо,
хром, нікель, кобальт), а також нерудні корисні копалини (каоліни, графіт),
декоративно-облицювальні та будівельні матеріали;
• вивчаються запаси золота на Клинцівському та Юріївському родовищах;
• корисні копалини для будівництва представлені 10 видами (пісок, каоліни,
камінь різних видів, цегельно-черепична та інша сировина), які знаходять-
ся у 173 родовищах;
• наявні необхідні передумови для ефективного розвитку Олександрійсько-
го буровугільного комплексу: перспективна сировинна база, наближеність
сировинних запасів до місця їх переробки, достатня інфраструктура для
повноцінної роботи буровугільних підприємств і необхідні трудові ресурси;
• з-поміж природних багатств області важливе місце посідають радонові мі-
неральні води, які використовуються в лікувальних цілях.
Проблеми соціально-економічного
розвитку області
9
Рівень техногенного навантаження на навколишнє середо вище в Кіро-
воградській області нижчий, ніж у середньому по Україні. Водночас високий
рівень ресурсовикористання, обумовлений недосконалістю технологій, засто-
сованих у виробництві, сприяє значному утворенню й накопиченню відходів
виробництва та споживання.
Основними забруднювачами довкілля області є підприємства переробної
промисловості (49,5 % загального обсягу забруднюючих речовин), транспорту
та зв’язку (22,3 %), добувної промисловості (13 %).
Основними джерелами утворення промислових відходів є діяльність гір-
ничодобувної промисловості, гальванічні виробництва, зола ТЕЦ, відпрацьо-
вані ртутні лампи та прилади, що містять ртуть, виробництво лаків і фарб
тощо. У 2011 р. найбільше промислових відходів утворилося на підприємствах
добувної промисловості (35,4 млн т, що складає 97,5 % загального обсягу утво-
рених відходів). У сфері споживання найбільш актуальною є переробка та ути-
лізація твердих побутових відходів.
На стан атмосферного повітря області найбільший вплив чинять вики-
ди транспорту, промисловості та опалювальних систем. Від пересувних дже-
рел забруднення (залізничний, авіа- й автотранспорт) в атмосферне повітря
надходить більше викидів, ніж від стаціонарних (підприємства переробної
та добувної промисловості, ЖКГ). Шкідливі атмосферні викиди автотран-
спорту становлять близько 60 % від усієї кількості атмосферних викидів у
регіоні.
Таким чином, стратегічними ресурсними перевагами Кіровоград-
ської області є:
• географічне розташування у центрі України. Через Кіровоградську область
проходить міжнародний Критський транспортний коридор № 9: Гельсін-
кі – Санкт-Петербург – Київ – Одеса. Транспортна система області включає
884,2 км залізниць і 10 автомагістралей, що пов’язують Україну з держава-
ми СНД, Центральної і Південної Європи;
• наявність значної кількості родовищ корисних копалин:
- запаси урану в області складають 83 % загальноукраїнських, нікелю
й кобальту – понад 50 %, хрому та горючих сланців – близько 100 %;
- Заваллівське родовище графітової руди – найбільше у Європі за за-
пасами корисних копалин та унікальне за якістю сировини. Виявлені
запаси графітової руди на трьох розвіданих родовищах становлять
понад 126 млн т руди (51,5 % загальних запасів України), або майже
8 млн т кристалічного графіту;
• високий рівень родючості чорноземних ґрунтів (4 місце в Україні).
Завдання щодо раціонального використання та відновлення природно-
ресурсного потенціалу Кіровоградщини полягають у зменшенні ресурсови-
тратності виробництв, розвитку екологічно збалансованих промисловості та
сільського господарства, зниженні ризиків забруднення навколишнього се-
редовища.
Стратегія економічного та соціального розвитку Кіровоградської області на 2013–2020 роки
Розділ 2
10
2.2. Стан і соціально-економічні виклики
Кіровоградської області
Економіка області має виражений аграрно-індустріальний характер.
Підприємствами промисловості створюється близько 20 % валової доданої
вартості області, у сільському господарстві – від 25 до 30 %.
Спеціалізація області визначає її частку в загальнодержавних показни-
ках соціально-економічного розвитку (табл. 2.1).
Таблиця 2.1. Питома вага Кіровоградської області в економіці України
за підсумками 2011 р.
Показник Частка області, %
Обсяг реалізованої промислової продукції 0,9
Виробництво продукції сільського господарства 3,8
Обсяг будівельних робіт 0,9
Обсяг інвестицій в основний капітал 2,6
Обсяг експорту товарів 0,62
Обсяг імпорту товарів 0,28
Обсяг роздрібного товарообороту 1,5
Місце Кіровоградської області в рейтингу регіонів за основними соціально-
економічними показниками наведено у табл. 2.2.
Таблиця 2.2. Місце Кіровоградської області серед регіонів України
(за основними соціально-економічними показниками)
Показники
2006 2009 2011
Значення Місце Значення Місце Значення Місце
Валовий регіональний продукт на одну осо-
бу, грн
7723,0 18 13389,0 22 15533,0* 16*
Обсяг реалізованої промислової продукції
на одну особу, грн
3889,2 23 7591,8 20 9505,07 21
Виробництво валової продукції сільського
гос подарства на одну особу, грн
3567,0 2 3614,0 5 4480,2 3
Обсяг інвестицій в основний капітал на одну
особу, грн
1686,3 17 2722,6 12 4466,01 14
Доходи населення, тис. грн 8991,0 23 16149,0 23 23134,0 23
* Дані за 2010 рік
Промисловий комплекс області охоплює 11 галузей, у яких діють по-
над 2000 підприємств. Найважливішими у структурі промислового комп-
лексу області є харчова промисловість (41,7 % загального обсягу реалізо-
ваної промислової продукції), виробництво та розподілення електроенергії,
газу та води (19,0 %), машинобудування (15,1 %) та металургія (10,8 %)
(табл. 2.3).
Проблеми соціально-економічного
розвитку області
11
Таблиця 2.3. Основні показники розвитку промисловості Кіровоградської області
Основні показники
Значення станом на
01.01.2011 р. 01.01.2012 р.
Кількість підприємств, що знаходяться на самостійному балансі,
одиниць
2113 2135
Структура обсягу реалізованої продукції за видами промислової
діяльності Питома вага, %
Добувна промисловість 3,5 3,9
Переробна промисловість, у тому числі: 78,4 77,1
Виробництво харчових продуктів, напоїв 41,9 41,7
Легка промисловість 0,4 0,4
Оброблення деревини та виробництво виробів із неї 0,9 1,1
Целюлозно-паперове виробництво та видавнича діяльність 0,6 0,6
Хімічна промисловість 2,8 2,4
Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції 2,5 2,4
Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів 10,5 10,8
Машинобудування 17,8 15,1
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води 18,1 19,0
Продукція промисловості забезпечує важливу частку товарного експор-
ту області. Найбільш вагомими експортними позиціями є жири та олії тварин-
ного або рослинного походження (34,3 % у структурі експорту товарів Кірово-
градської області у 2011 р.), машини, обладнання та механізми; електротех-
нічне обладнання (27,6 %), продукти рослинного походження (13,3 %), готові
харчові продукти (7,7 %), мінеральні продукти (5,6 %) тощо.
Протягом тривалого періоду в області спостерігаються низькі темпи на-
рощування виробництва промислової продукції. У 2006–2009 рр. індекси про-
мислової продукції скорочувалися, становлячи у 2006 р. 111,6 %, у 2007 р. –
109,7 %, у 2008 р. – 104,2 %, у 2009 р. – 78,3 %. Післякризове відновлення
промислового виробництва є повільним, про що свідчить зростання індексів у
2010 р. лише до 113,3 %, у 2011 р. – 111,0 %.
Незадовільним є стан розвитку будівельної галузі в області (створю-
ється лише 2,1 % валової доданої вартості області). Протягом 2007–2010 рр.
спостерігалося падіння індексів обсягу виконаних будівельних робіт, які
складали у 2007 р. – 88,2 %, у 2008 р. – 89,2 %, у 2009 р. – 49,0 %, у 2010 р. –
93,5 %, що пов’язано з відсутністю замовлень та недостатнім фінансуванням
таких робіт. У 2011 р. індекс обсягу виконаних будівельних робіт був на рівні
117,4 %; в області працювало 79,6 % загальної кількості будівельних підпри-
ємств.
У структурі валової продукції сільського господарства провідне міс-
це належить рослинництву, питома вага якого станом на 2010 р. складала
71,4 %, тваринництву належить 28,6 % (табл. 2.4). Сільськогосподарські під-
приємства спеціалізуються на виробництві зернових і зернобобових культур
та соняшнику, тоді як господарства населення – на вирощуванні картоплі,
овочів, плодів та ягід.
Стратегія економічного та соціального розвитку Кіровоградської області на 2013–2020 роки
Розділ 2
12
Таблиця 2.4. Динаміка виробництва валової продукції сільського господарства
Показник 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Валова продукція сільського
господарства (у порівнянних
цінах 2005 р., млн грн)
3781,4 2728,4 4146,6 3694,4 3767,2 4480,2
Індекси валової продукції
сільського господарства (до
попереднього року, %)
101,3 72,2 152,0 89,1 102,0 118,9
Валова продукція рослин-
ництва (у порівнянних цінах
2005 р., млн грн)
2689,6 1687,3 3125,7 2680,1 2688,5 3421,7
Індекси валової продукції рос-
линництва (до попереднього
року, %)
102,5 62,7 185,2 85,7 100,3 127,3
Валова продукція тварин-
ництва (у порівнянних цінах
2005 р., млн грн)
1091,8 1041,1 1020,9 1014,3 1078,7 1058,5
Індекси валової продукції тва-
ринництва (до попереднього
року, %)
98,6 95,4 98,1 99,4 106,3 98,1
Найбільший показник індексу виробництва валової продукції сільського
господарства зафіксовано 2008 р. (152 % порівняно з 2007 р.), що зумовлено
нарощуванням виробництва продукції рослинництва (індекс валової продук-
ції рослинництва склав 185,2 % порівняно з 2007 р.) Разом з тим у 2007 та
2009 рр. відбувалося зниження виробництва валової продукції сільського гос-
подарства на 27,8 та 10,9 % відповідно.
Виробництво валової продукції тваринництва знижувалося протягом
2006–2009 рр. і лише у 2010 р. зросло на 6,3 % порівняно з 2009 р.
При цьому частка виробництва валової продукції сільського господар-
ства сільськогосподарськими підприємствами та господарствами населення
була приблизно однаковою і складала 49,8 та 50,2 % відповідно. Проте, якщо
господарствами населення вироблялося 50,9 % валової продукції рослинни-
цтва, то частка виробництва валової продукції тваринництва, що виробляєть-
ся господарствами населення, вже складала 79,2 %.
Останніми роками в області значно зменшилося виробництво цукрових
буряків – з 1118,8 тис. т у 2006 р. до 513,3 тис. т у 2010 р., або більш ніж у
2,2 разу. При цьому значно зросло виробництво соняшнику – з 507,9 тис. т
у 2006 р. до 713,4 тис. т у 2010 р., або на 40,5 %. Крім того, слід відзначити
нарощування виробництва плодів і ягід з 27,8 тис. т у 2006 р. до 46,3 тис. т
у 2010 р. (на 66,5 %), на що вплинуло постійне зростання їх урожайності з
27,8 ц/га у 2006 р. до 46,3 ц/га у 2010 р.
У 2011 р. виробництво сільськогосподарської продукції збільшилося на
18,9 %. Виробництво продукції рослинництва порівняно з 2010 р. збільшилося
на 27,3 % (зокрема, виробництво зерна збільшилося у 1,5 разу) у тваринництві
загалом спостерігався спад (на 1,9 %), хоча в деяких галузях відбулося зрос-
тання (наприклад, виробництво м’яса в сільськогосподарських підприємствах
зросло на 31,8 %).
Проблеми соціально-економічного
розвитку області
13
Загалом для сільського господарства Кіровоградської області характер-
не домінування дрібнотоварного виробництва продукції тваринництва та
плодо овочівництва. Так, господарства населення виробляють 99,9 % карто-
плі, 94,6 % овочів, 95 % плодів та ягід, 83 % м’яса (у забійній масі), 88,1 %
молока та 58,2 % яєць. Така структура виробництва у поєднанні з низькою
ефективністю використання земельних ресурсів і нераціональним сільськогос-
подарським землекористуванням обумовлює невисоку урожайність основних
культур, призводить до втрат вирощеної продукції та погіршення її якості.
Транспортна галузь Кіровоградщини, зважаючи на вигідне географіч-
не розташування області, має достатні перспективи для розвитку і здатна ста-
ти однією з найважливіших галузей економіки.
У структурі транспортних перевезень регіону найбільша частка нале-
жить автомобільному транспорту – ним забезпечується понад 65 % пере-
везень вантажів та понад 50 % перевезень пасажирів. Важливу роль у розви-
тку економіки Кіровоградської області відіграє також залізничний транспорт,
представлений відділеннями Одеської, Південної та Придніпровської заліз-
ниць.
Попри наявний значний потенціал, показники розвитку транспортної
галузі свідчать про низку негативних тенденцій. Так, аналіз динаміки пере-
везення вантажів за видами транспорту у 2007–2011 рр. (табл. 2.5) свідчить
про те, що на авіаційному транспорті перевезення вантажів за аналізований
період скоротилися на 25 % і порівняно з іншими видами транспорту зали-
шаються мізерними. Обсяги перевезень залізничним транспортом становили
за вказаний період від 6 до 9 млн т, що у 4-5 разів менше, ніж обсяги пере-
везень автомобільним транспортом. У 2011 р. обсяги перевезень залізничним
транспортом становили 7,9 млн т і не досягли рівня 2007 р. (8,3 млн т) унаслі-
док суттєвого падіння перевезень вантажів у 2009–2010 рр. (на 19,3 і 10,7 %
відповідно). Обсяги перевезень автомобільним транспортом забезпечуються
автотранспортними підприємствами та фізичними особами-підприємцями,
і у 2011 р. вони становили 33,3 млн т, перевищивши значення докризового
2007 р. (28,6 млн т).
Аналіз динаміки пасажирських перевезень за видами транспорту у
2007–2011 рр. свідчить про зростання перевезень пасажирів автобусами за
цей період на 27,6 % (з 77,5 до 98,9 млн пас.) і зменшення перевезень тролей-
бусним парком на 76,9 % (з 18,6 до 4,3 млн пас.)
Зменшилися обсяги перевезень пасажирів авіаційним транспортом на
19,6 % (з 91 до 73,2 тис пас.), що зумовлено зростанням тарифів на перевезен-
ня та погіршенням платоспроможності користувачів.
Обсяги залізничних перевезень пасажирів скоротилися на 5,9 % (з 5,1
до 4,8 млн пас.) Протягом 2010-2011 рр. відбувалося збільшення обсягів пере-
везення пасажирів залізничним транспортом, у тому числі за рахунок пере-
ключення частки вантажопотоку з авіаційного на більш дешевий залізничний
транспорт.
Стратегія економічного та соціального розвитку Кіровоградської області на 2013–2020 роки
Розділ 2
14
Таблиця 2.5. Динаміка вантажо- і пасажиропотоку Кіровоградської області
за видами транспорту
Перевезення вантажів, тис. т
Роки
Види транспорту
залізничний автомобільний авіаційний
2007 8 345,2 28 602,6 6,0
2008 8 883,1 31 308,4 6,0
2009 5 773,4 27 297,0 5,7
2010 6 390,9 28 081,0 6,8
2011 7 872,4 33 308,7 4,5
Перевезення пасажирів, тис.
Роки
Види пасажирського транспорту
залізничний автомобільний авіаційний тролейбусний
2007 5 060,9 77 515,6 91,0 18 638,7
2008 5 055,5 84 530,8 96,8 23 516,1
2009 4 477,5 74 358,3 99,6 22 891,7
2010 4 794,1 85 572,1 87,4 2 796,6
2011 4 843,9 98 691,9 73,2 4 288,5
За показником середньої відстані перевезення 1 т вантажу, що перево-
зиться автотранспортними підприємствами регіону, Кіровоградська область
знаходиться на останньому місці по Україні. У 2010 р. середня відстань по
регіону становила 78 км (тоді як середня по Україні – 171 км). Таким чином,
у Кіровоградській області здійснюються здебільшого внутрішні автомобільні
перевезення, зокрема для власних потреб підприємств.
Зовнішньоторговельні операції Кіровоградської області у 2011 р. здій-
снювалися з партнерами з 94 країн світу. Обсяг експорту товарів за 2011 р.
становив 443,4 млн дол. США, імпорту – 226,9 млн дол. США.
Порівняно з 2010 р. експорт товарів збільшився за рахунок поставок
продуктів рослинного походження, мінеральних продуктів, жирів та олії тва-
ринного або рослинного походження. Водночас зменшився обсяг експорту
електричних машин.
Із країн СНД до області надійшло 15,6 % усіх імпортованих товарів, з
інших країн світу – 84,4 %, у т. ч. з країн ЄС – 45,6 %.
Кіровоградська область співпрацює з Волгоградською, Нижньогород-
ською, Свердловською областями Російської Федерації, Могильовською облас-
тю Республіки Білорусь, Нижньосілезьким воєводством Республіки Польща,
Федеральною землею Штирія Республіки Австрія, м. Сюйчжоу та провінцією
Цзянсу Китайської Народної Республіки. Налагоджується співробітництво з
країнами Балтії.
Водночас Кіровоградщина залишається малопривабливою для інозем-
них інвесторів. Збільшується диспропорція за обсягами прямих іноземних ін-
вестицій: майже 50 % їх припадає на обласний центр, тоді як кожен третій
з районів області взагалі не залучає прямих іноземних інвестицій. Найбільші
Проблеми соціально-економічного
розвитку області
15
обсяги інвестицій зосереджені на підприємствах промисловості (близько 40 %
загального обсягу інвестицій), сільського господарства (близько 25 %), в орга-
нізаціях, що здійснюють операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг і
надання послуг підприємцям (13 %).
Соціальний розвиток Кіровоградщини демонструє залежність від еко-
номічної динаміки.
Продовжуються негативні тенденції у демографічній сфері. Протягом
2011 р. чисельність населення області скоротилася на 7,6 тис. осіб. Зменшен-
ня чисельності населення відбулося за рахунок природного (6,1 тис. осіб) та
міграційного скорочення населення (1,4 тис. осіб). У 2011 р. рівень смертнос-
ті населення області порівняно з 2010 р. знизився з 17,4 до 16,6 особи на
1000 жителів. Порівняно з 2010 р. збільшилася кількість новонароджених на
47 дітей (на 0,4 %).
Розвиток людського потенціалу області уповільнюється через ситуацію,
що склалася на ринку праці. Значне навантаження на вільне робоче місце
спричинене невідповідністю професійно-кваліфікаційної потреби в кадрах
економіки регіону пропозиції робочої сили на ринку праці.
Чисельність зареєстрованих безробітних зросла протягом 2011 р. на
27,1 % і становила на 1 січня 2012 р. 17,8 тис. осіб. Рівень зареєстрованого
безробіття складав 3,0 % населення працездатного віку. У сільській місцевості
цей показник був вищим – 4,2 %, у міських поселеннях – 2,4 %.
У 2011 р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штат-
них працівників становив 2114 грн, що на 16,4 % вище за відповідний показ-
ник 2010 р. Реальна заробітна плата зросла на 8,1 % (у 2010 р. порівняно з
2009 р. – на 11 %).
Загальна сума невиплаченої заробітної плати упродовж 2011 р. зменши-
лася на 12 млн грн (або на 20 %) і на 1 січня 2012 р. становила 47,8 млн грн.
При цьому значно зменшили заборгованість економічно активні підприєм-
ства – на 69,8 % (на 1 січня 2012 р. на їхню частку припадало 25,9 % загальної
суми боргу, або 12,4 млн грн). Найбільшими боржниками є економічно активні
підприємства транспорту – на їх частку припадало 40,5 % заборгованості з ви-
плати заробітної плати.
Реальний дохід у розрахунку на одну особу становив у 2011 р. 17712,2 грн,
що складало 83,4 % середнього значення по Україні.
Основними характеристиками внутрішнього розвитку Кіровоград-
щини є збільшення територіальних диспропорцій соціально-економічного
розвитку, посилення периферійності окремих територій, низький рівень їх
інвестиційної привабливості та, як наслідок, загалом низька конкуренто-
спроможність.
Кіровоградській області властива концентрація економічної активності
довкола кількох центрів: м. Кіровоград (підприємства сільськогосподарського
машинобудування, виробництво електронного й електротехнічного обладнання
для ядерних об’єктів та об’єктів підвищеної небезпеки, підприємства легкої та
харчової промисловості); м. Олександрія (ВАТ «Науково-виробниче об’єднання
«Етал» – найбільший виробник електротехнічної продукції; комплекс підпри-
Стратегія економічного та соціального розвитку Кіровоградської області на 2013–2020 роки
Розділ 2
16
ємств буровугільної галузі), м. Знам’янка, м. Світловодськ; у с. Нео палимівка
Кіровоградського району розташована найбільша з уранових шахт України –
«Інгульська».
Найліпші показники соціально-економічного розвитку за підсумками
2011 р. у Бобринецькому, Кіровоградському, Новгородківському, Новомирго-
родському, Олександрійському районах, натомість найнижчі – у Вільшансько-
му, Добровеличківському, Компаніївському, Онуфріївському, Ульяновському
районах.
Загалом, попри наявність окремих позитивних тенденцій, Кіро-
воградська область стикається з низкою викликів, структурного харак-
теру.
1. Демографічні виклики:
• належить до областей із найменшою щільністю населення (55 осіб на км2),
низьким рівнем урбанізації (57 %);
• входить до групи регіонів із найвищими темпами старіння населення, при-
родного скорочення чисельності, зростання демографічного навантаження
на осіб працездатного віку;
• перейшла символічну демографічну межу в абсолютних показниках – ви-
йшла з числа регіонів України, демографічний потенціал яких сягає понад 1
млн осіб. Чисельність наявного населення області на 1 червня 2012 р. ста-
новила 999,4 тис.;
• демографічні показники негативно впливають на становище н
Кiлькiсть переглядiв: 172

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.