Педагогічний аналіз роботи закладу за 2016-2017 навчальний рік

та основні завдання на 2017-2018 навчальний рік

У 2016-2017 навчальному році діяльність педагогічного колективу закладу була спрямована на забезпечення прав учнів на здобуття базової середньої освіти, організацію їх навчально-пізнавальної діяльності, становлення і розвиток виховної системи у закладі, науково-методичній роботі з педкадрами, співпраці освітнього закладу з сім’єю, позашкільними і громадськими організаціями з метою розвитку особистості школярів. В основу діяльності закладу покладено діючі законодавчі та освітні нормативні документи України, Національна доктрина розвитку освіти України. У своїй діяльності колектив закладу спирається на основні положення Конституції України, Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про мови», «Про охорону дитинства», «Про попередження насильства в сім'ї», «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю», Державні програми «Вчитель», «Діти України», «Освіта. Україна ХХІ століття», Положення про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку тощо.

Заклад здійснював свою діяльність відповідно до Статуту спеціального загальноосвітнього навчального закладу І-ІІ ступенів № 4 ім. М.Олефіренка Олександрійської міської ради Кіровоградської області (нова редакція), затвердженого рішенням виконавчого комітету від 22 травня 2008 року № 392. Навчально-виховний процес відбувався в одну зміну.

Педагогічним колективом закладу проведена певна робота щодо збереження і розвитку шкільної мережі. На початок 2016-2017 навчального року в закладі було відкрито 9 класів: П-4-й кл. – 4 класів, 5-9-х кл. – 5 класів. Мова навчання – українська. Станом на 01 вересня 2016 року кількість учнів в закладі становила 104 чоловіки. Середня наповнюваність учнів у класах складала 12 чоловік. Протягом року із закладу вибуло 3 чоловік, прибуло 13 чоловік, випущено з закладу 13 учнів.

Педагогічний колектив працює у тісній співдружності з батьками. В закладі створена рада закладу, батьківський комітет, профспілковий комітет, піклувальна рада, які постійно діють. Батьківські збори проводяться систематично.

Щорічно розподіляються функціональні обов’язки між адміністрацією, розроблені та доведенні до працівників закладу посадові інструкції, оформлені відповідно до вимог. Укладена колективна угода між адміністрацією закладу та профспілковим комітетом, про виконання якої щорічно звітується адміністрація закладу та профком на зборах колективу.

Розроблені і діють Правила для учнів.

Заклад повністю укомплектований педагогічними кадрами.

Заклад підключений до мережі Internet, що дає можливість активніше застосовувати нетрадиційні форми навчання, сприяє розвитку самостійної, активної діяльності в учнів та розширює можливості вчителів-предметників впроваджувати в практику інтерактивні технології, починаючи з початкової ланки.


ВІДОМОСТІ ПРО ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДУ

Навчальний рік Усього педагогічних працівників З них Мають освіту Учителі-методисти (прізвище та ініціали) Старші вчителі (прізвище та ініціали) Заслужені (прізвище та ініціали) Відмінники освіти (прізвище та ініціали)
жінок пенсіонерів сумісників Вищу (спеціаліст, магістр) Незакінчена вища (бакалавр) Середня спеціальна Середню спеціальну
усього З них усього З них педагогічну
Спеціаліст вищої категорії Спеціаліст І категорії Спеціаліст ІІ категорії Спеціаліст
2014-2015 30 27 - 1 29 18 3 3 5 - 1 1 - - 6 Череп’яний І.А. Захарченко Т.Г. Пшенична Л.І. Руденко Т.Л. Петрова Н.М. Бондаренко В.М.
2015-2016 27 24 - 2 27 20 3 2 2 - - - - 1 Захарченко Т.Г. 7 Череп’яний І.А. Захарченко Т.Г. Пшенична Л.І. Руденко Т.Л. Петрова Н.М. Бондаренко В.М Матвієнко Н.І. - -
2016-2017 27 24 - 1 27 20 3 2 2 - - - - 1 Захарченко Т.Г. 10 Біляєва І.М. Кубраченко Н.О. Федішен В.М. Павленкова В.В. Череп’яний І.А. Пшенична Л.І. Руденко Т.Л. Петрова Н.М. Бондаренко В.М Матвієнко Н.І. - -

ВІДОМОСТІ ПРО ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДУ

Навчальний рік Розподіл педпрацівників (крім сумісників) за Які предмети читають не спеціалісти Педагог-організатор Вихователі Практичний психолог Керівники гуртків Соціальний педагог
віком Стажем педагогічної роботи
До 30 років 31-40 років 41-50 років 51-55 років Понад 55 років До 3 років Від 3 до 10 років Від 10 до 20 років Від 20 років і більше
2014-2015 3 5 17 5 - 3 1 3 23 Бондаренко В.М. – образотворче мистецтво (курси); Павленкова В.В. – ОЗ (має сертифікат); Пшенична Л.І. – фізика (курси); Лисенко А.В. – трудове навчання 1 - 2 - 1
2015-2016 1 6 16 4 - 2 2 6 16 Бондаренко В.М. – образотворче мистецтво (курси); Павленкова В.В. – ОЗ (має сертифікат); Пшенична Л.І. – фізика (курси); Лисенко А.В. – трудове навчання(курси) 1 - 1 - 1
2016-2017 1 5 17 3 1 1 - 6 20 Петрова Н.М.– образотворче мистецтво; Павленкова В.В. – ОЗ (має сертифікат); Пшенична Л.І. – фізика, інформатика (курси) 1 - 1 - 1

ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Навчальний рік Всього Вища % Бакалавр % Середня –спеціальна %
2014-2015 30 29 97 - - 1 3
2015-2016 27 27 100 - - - -
2016-2017 27 27 100 - - - -

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

навч. рік всього вища освіта % категорія бака-лавр % середня спеціальна освіта % вчитель- методист % Стар- ший вчитель % відмінник освіти України %
Ви-ща % І % ІІ % спец %
2014-2015 30 29 97 18 62 3 10 3 10 5 18 - - 1 3 - - 5 17 - -
2015-2016 27 27 100 20 74 3 12 2 7 2 7 - - - 0 1 4 7 26 - -
2016-2017 27 27 100 20 74 3 12 2 7 2 7 - - - - 1 4 10 41 - -

ВІКОВИЙ СКЛАД ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Вік 2014-2015 2015-2016 2016-2017
всього % всього % всього %
Всього 30 100 27 100 27 100
До 30 років 3 10 1 4 1 4
Від 31 до 40 років 5 17 6 22 5 19
Від 41 до 50 років 17 57 16 59 17 63
Від 51 до 55 років 5 16 4 15 3 10
Понад 55 років - - - - 1 4
Кількість пенсіонерів - - - - - -

НАВАНТАЖЕННЯ ПЕДПРАЦІВНИКІВ

Навчальний рік Всього Ставка Неповне навантаження Понад ставку Відпустка по догляду за дитиною Сумісники Середнє навантаження
2014-2015 30 4 2 24 0 0 1,16 ст. (20,8 год.)
2015-2016 27 2 2 22 1 2 1,1 ст. (20 год.)
2016-2017 27 3 1 21 2 1 1,2 ст.(21 год.)

ПЛИННІСТЬ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Навчальний рік Всього Звільнено % Підстава Сумісники Прийнято %
2014-2015 30 - - - 1 - -
2015-2016 27 - - - 2 - -
2016-2017 27 - - - 1 - -

У 2016-2017 навчальному році за індивідуальною формою навчалось 13 учнів. Індивідуальне навчання здійснювалось за індивідуальними навчальними планами. На підставі цих планів учителі-предметники здійснили календарно-тематичне планування з кожного предмета, у якому визначився зміст і обсяг матеріалу, що підлягає вивченню. Розклад занять був погоджений з батьками і затверджений директором закладу. До проведення індивідуальних занять залучалися вчителі з відповідною педагогічною освітою. Кількість годин для організації індивідуального навчання визначалося відповідно до Положення про індивідуальну форму навчання в спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах.

Педагогічний колектив працює над науково-методичною проблемою: «Впровадження елементів сучасних педагогічних технологій у навчально-виховний процес з метою соціальної адаптації учнів з особливими потребами».

Вся методична робота закладу була побудована навколо цієї проблеми і тому на початку кожного навчального року видається наказ «Про структуру методичної роботи з педагогічними кадрами та її організацію». Згідно даних наказів створюється методична рада закладу, яку очолює директор. Під час проведення уроків, декад професійної майстерності вчителів, виховних заходів, корекційно-розвиткових занять педагогічні працівники широко впроваджують елементи інноваційних технологій, які підвищують якість навчально-виховної діяльності вчителя та надають можливість учням із затримкою психічного розвитку розвивати свої потенційні розумові здібності, активізовують пізнавальні інтереси до вивчення навчальних предметів.

У закладі працює 4 методичних об'єднання: вчителів початкових класів, керівник Цигульська Н.В., вчителів гуманітарного циклу, керівник Пасічна В.В., вчителів математично-природничого циклу, керівник Пшенична Л.І., класних керівників, керівник Басараб Л.В. Обґрунтований вибір методичної проблеми та добре налагоджена робота в кожному методичному об’єднанні забезпечили безперервну самоосвітню діяльність педагогів, розкриття їх творчого потенціалу та підвищення кваліфікації, що зрештою сприяє ефективності навчально-виховного процесу. Методична робота в закладі реалізується через традиційні колективні (масові і групові) та індивідуальні форми її організації, що включає в себе консультування, взаємовідвідування уроків та заходів. Останнім часом знайшли поширення нетрадиційні форми організації методичної роботи, творчі звіти, дискусії за круглим столом, творчі групи.

Тематика засідань методичних об’єднань, методичної та педагогічної рад показали, що педагогічний колектив провів достатню роботу по вивченню методичної проблеми закладу та працював над вдосконаленням системи роботи педагогічних працівників у контексті роботи над проблемою. У поточному навчальному році проведено підсумкове засідання педагогічної ради за підсумками роботи над науково-методичною проблемою та визначена нова проблема на наступні п’ять років.

Протягом 2016-2017 навчального року в закладі працювали 3 творчі групи: вчителів-словесників, керівник Руденко Т.Л., вчителів початкових класів, Федішен В.М., вчителів математично-природничого циклу, керівник Павленкова В.В. Творчими групами опрацьована науково-педагогічна та методична література з даних питань, розроблені рекомендації та поради щодо застосування на практиці досягнень науки, дидактичні матеріали, система вправ для корекції психічних процесів, моторики, розвитку мовлення.

Організовано роботу психолого-педагогічного семінару (керівник – практичний психолог закладу Шаповал Л.П.) В закладі працює шкільна ПМПК.

У 2016-2017 навчальному році проведені декади професійної майстерності вчителів природничих наук, словесних наук, математики і фізики, художньо-естетичного напрямку, Декади проходили цікаво: були проведені нестандартні уроки, вікторини, змагання, уроки-подорожі, «Поле чудес», «Щасливий випадок», КВК тощо. З метою прояву інтересу до предмета були виставлені предметні суспільствознавчих дисциплін, технологій, вчителів початкових класів, класних керівників. газети, ребуси, кросворди. Проводили радіопередачі, позакласні заходи з предметів. Протягом навчального року проведені міські семінари заступників директорів з навчально-виховної роботи та вчителів початкових класів.

Важливим моментом у кадровій роботі із забезпечення високого методичного та професійного рівня діяльності педколективу є атестація та післядипломна освіта. Планування атестаційної роботи в закладі є системним, дотримуються етапи проведення атестації, виконується нормативний режим під час її організації та проведення. Вчасно видаються накази про створення атестаційної комісії та проведення атестації. Педагогічні працівники знайомляться з порядком і термінами проведення атестації (про що свідчать їх підписи в графіку атестації). Оформлений куточок атестації, який містить відповідні нормативні документи. Хід проведення атестації розглядається на засіданнях атестаційної, нарадах при директору та видаються відповідні накази.

Результати підвищення кваліфікації педкадрів такі:

№ п/п Предмет / рік 2014 2015 2016 2017
1. Українська мова та література 1 1 - -
2. Зарубіжна література - - - -
3. Математика - - 1 1
4. Фізика - - - -
5. Іноземна мова - - - -
6. Історія, правознавство - - 1 -
7. Хімія - - - -
8. Біологія 1 - - -
9. Географія - - 1 -
10. Трудове навчання 1 1 - -
11. ОБЖ - - - -
12. Музика, образотворче мистецтво - - - -
13. Фізична культура - - - -
14. Початкові класи 1 3 2 3
15. Дефектолог - 1 - -
16. Вихователі гпд 1 - - -
17. Практичні психологи - - 1 -
18. Соціальні педагоги - 1 - -
19. Бібліотекарі - - - 1
Всього : 5 7 6 5

Під час проведення атестації, здійснення експертного оцінювання якості роботи, адміністративного контролю адміністрація дотримується норм управлінської етики, застосовує діагностичні методики, враховує самооцінку вчителів, оцінку батьків та учнів для формування констатуючої атестаційної або контрольної оцінки.

Аналіз результатів атестації

№ п/п 2014-2015 2015-2016 2016-2017
1. Атестовано у: 8 6 7
2. Продовжено термін дії попередньої атестації - - -
3. Не пройшли атестацію - - -
4. Атестовано з вищою освітою 8 6 7
5. Відповідність: - -
Вища категорія 3 2 7
І категорія 3 -
ІІ категорія - - -
Спеціаліст - - -
6. Присвоєно : - - -
Вища категорія - 2 -
І категорія - 1 -
ІІ категорія 1 1 -
7. Атестовано з середньою спеціальною освітою - - -
8. Звання «Вчитель-методист» - - -
Присвоєно - 1 -
Відповідність - - -
9. Звання «Старший вчитель» - 1 4
Присвоєно 2 - 4
Підтверджено - -

Ще однією з найпоширеніших і досить ефективних форм навчально-методичної роботи є відвідування уроків, позакласних заходів, спрямованих на обмін досвідом та його поширення, колегіальну взаємодопомогу в роботі.

З метою формування високої педагогічної культури та завдяки злагодженій співпраці адміністрації та профспілкового комітету морально-психологічний клімат у педагогічному колективі доброзичливий, що забезпечує злагоджену роботу всіх його підрозділів.

Навчально-виховний процес організовується відповідно до робочих навчальних планів на кожен навчальний рік та плану роботи закладу, які складені з урахуванням основних вимог Закону України «Про освіту».

Нормативи наповнюваності класів, поділу класів на групи під час вивчення окремих предметів встановлюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 року № 128.

Заклад укомплектований програмно-методичним забезпеченням навчального процесу. З усіх навчальних предметів є навчальні програми. Календарно-тематичне планування з навчальних предметів відповідає діючим програмам. Всі підручники, які використовуються, мають гриф МОН України.

Прийом учнів до закладу здійснюється відповідно до чинного законодавства на основі заяв батьків, медичних документів та рекомендацій обласної психолого-медико-педагогічної консультації.

Переведення учнів у наступні класи здійснюється на підставі рішення педагогічної ради, наказу по закладу. Ведеться окрема книга наказів руху учнів та алфавітна книга.

Після завершення занять в початкових класах проводяться навчальні екскурсії, а у 5-8 класах – навчальні екскурсії та навчальна практика, які організовуються відповідно до інструктивно-методичного листа МОН від 06.02.2008 року № 1/9-61.

В закладі проводяться контрольні зрізи знань, умінь та навичок учнів з предметів інваріантної складової навчального плану, аналіз їх результатів та аналіз рівня навчальних досягнень учнів з конкретного предмета (згідно плану роботи закладу). Даний аналіз підтверджує відповідність рівня знань учнів та їх оцінювання, що свідчить про об’єктивність оцінювання вчителями навчальних досягнень учнів: рівень володіння критеріями оцінювання, володіння методикою розробки змістовних матеріалів для тематичної атестації, використання відповідних збірників тематичного оцінювання, відповідність тематичних та семестрових оцінок результатам опанування учнем матеріалу теми.

Документація закладу (фіксація рівня навчальних досягнень учнів у класних журналах, особових справах) ведеться з дотриманням єдиного мовного режиму.

Систематично проводиться перевірка стану ведення учнівських зошитів, щоденників, класних журналів та видаються відповідні накази по закладу.

Проведення та оцінювання контрольних, практичних, лабораторних, самостійних робіт проводяться згідно з навчальними програмами та оцінюються згідно з критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів та враховуються при виставленні тематичних оцінок.

Відомості про подальше навчання випускників 9-х класів

(за останні 3 роки)

Рік випуску Кількість випускників Продовження навчання за роками
10 клас ВЗН, технікуми ПТУ, які дають повну загальну середню освіту Не навчаються для здобуття повної середньої освіти
2015 16 - - 2 13 13 81 1 6
2016 7 - 0 0 0 6 86 1 14
2017 13 3 23 0 0 7 55 2 22

Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється згідно з Критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів із затримкою психічного розвитку, затвердженими МОН, молоді та спорту України.

Учні П-2 класів (26 учнів) оцінюються вербально. В 2–9-х класах навчається – 89 учнів (13 на індивідуальній формі навчання). З них мають:

достатній рівень – 2 учні, що становить – 1,7%

середній рівень – 72 учні – 63%

початковий рівень – 14 учнів – 12%

не атестований – 1 учень – 0,3 %

В основному учні навчаються на середньому рівні.

За навчальний рік пропущено 14085 уроків, з них по хворобі 9147 уроків, по поважній причині - 3822 уроків, без поважної причини - 2014 уроків.

.


Рівні навчальних досягнень учнів (за останні 3 роки)

2014-2015 2015-2016 2016-2017

Предмет всього Високий рівень % Достатній рівень % Середній рівень % Початковий рівень % всього Високий рівень % Достатній рівень % Середній рівень % Початковий рівень % всього Високий рівень % Достатній рівень % Середній рівень % Початковий рівень %
Українська мова 59 0 0 8 14 50 85 1 1 60 0 0 5 8 54 90 1 2 66 0 0 8 12 54 81 3 5
Українська література 59 0 0 15 25 43 73 1 2 60 0 0 12 40 48 60 0 0 66 0 0 15 23 47 70 3 5
Англійська мова 76 0 0 19 25 57 75 0 0 74 0 0 13 17 60 81 1 2 58 0 0 10 17 45 78 2 3
Зарубіжна література 52 0 0 13 25 38 73 1 2 53 0 0 19 36 34 64 0 0 58 0 0 13 22 43 74 1 2
Математика 23 0 0 1 4 18 79 4 17 32 0 0 1 3 22 69 9 28 26 0 0 5 19 15 58 6 23
Алгебра 32 0 0 0 0 29 91 3 9 25 0 0 0 0 22 88 3 12 34 0 0 0 0 31 91 2 6
Геометрія 32 0 0 0 0 28 88 4 12 25 0 0 0 0 22 88 3 12 34 0 0 0 0 30 88 3 9
Всесвітня історія 40 0 0 15 38 23 57 2 5 39 0 0 9 23 27 69 3 8 46 0 0 14 30 31 67 0 0
Історія України 48 0 0 18 40 26 54 4 6 42 0 0 11 26 29 69 2 5 52 0 0 18 34 32 62 1 2
Етика 8 0 0 5 60 3 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Правознавство 15 0 0 6 40 9 60 0 0 17 0 0 7 41 10 59 0 0 19 0 0 5 26 14 74 0 0
Географія 44 0 0 11 25 33 75 0 0 45 0 0 11 24 34 76 0 0 53 0 0 18 34 33 64 0 0
Природознавство 23 0 0 6 26 17 74 0 0 15 0 0 6 40 9 60 0 0 13 0 0 4 31 9 69 0 0
Фізика 32 0 0 3 9 29 91 0 0 25 0 0 0 0 25 100 0 0 34 0 0 1 3 29 85 3 9
Біологія 32 0 0 11 34 21 66 0 0 39 0 0 16 41 23 59 0 0 46 0 0 18 36 26 60 1 2
Хімія 32 0 0 10 31 22 69 0 0 25 0 0 11 44 13 52 1 4 34 0 0 5 15 27 79 1 3
Музичне мистецтво 60 11 18 43 72 6 10 0 0 47 3 7 29 62 15 31 0 0 46 8 17 15 33 22 48 0 0
Образотворче мистецтво 36 0 0 21 58 15 42 0 0 40 0 0 18 45 22 55 0 0 45 1 2 20 44 23 52 0 0
Основи здоров'я 59 0 0 28 47 31 53 0 0 60 0 0 24 40 36 60 0 0 53 0 0 26 49 37 45 2 4
Трудове навчання (хлопці) 28 23 83 5 17 0 0 0 0 33 20 60 11 33 2 7 0 0 44 26 59 14 32 3 2 0 0
Трудове навчання (дівчата) 24 15 62 8 33 1 5 0 0 20 10 50 9 45 1 5 0 0 22 8 36 10 46 4 18 0 0
Фізична культура 51 0 0 18 35 13 25 0 0 53 0 0 8 15 33 62 0 0 57 0 0 19 38 26 52 0 0
Художня культура 15 0 0 3 20 12 80 0 0 6 0 0 2 33 4 67 0 0 11 0 0 5 45 6 55 0 0
Інформатика 27 0 0 10 37 16 59 1 4 49 0 0 10 20 30 61 9 19 64 0 0 13 20 41 64 6 9

РОБОТА ЗАКЛАДУ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації закладу. Наказом по закладу на початку навчального року призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі, створюється служба з охорони праці, сплановуються першочергові заходи.

На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів, проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У закладі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, майстерня, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях закладу розміщені куточки з безпеки життєдіяльності. Питання охорони праці та попередження травматизму неодноразово обговорювалися на оперативних нарадах, нарадах при директору. Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання.

Щорічно, станом на 01 вересня, всі працівники закладу надають медичні книжки з дозволом на роботу. В закладі організоване медичне обслуговування учнів. Згідно штатного розпису в закладі працює сестра медична. Обладнаний медичний кабінет, який відповідає вимогам, в наявності є медичні засоби та лікарські препарати для надання першої медичної допомоги. Спільно з дитячою лікарнею, щорічно організовуються та проводяться поглиблені медичні огляди учнів закладу, ведеться контроль за різними видами захворювань. Сестрою медичною надається перша долікарська допомога, ведеться контроль за фізичним розвитком учнів закладу та станом їх здоров'я.

Для забезпечення безпечних та нешкідливих умов праці та навчання чотири рази на рік проводяться тижні з охорони праці та Тижні безпеки життєдіяльності, під час яких здійснюється обстеження шкільного приміщення, класних кімнат, спортивного залу, комбінованої майстерні та складаються акти відповідної форми, здійснюються записи в журналі оперативного адміністративно-громадського контролю. Виявленні недоліки усуваються відповідальними особами. Оформлюються акти громадсько-адміністративного контролю з охорони праці та виконання угоди з охорони праці між адміністрацією та профкомом закладу. Класні керівники при плануванні виховної роботи в розділі «Безпека життєдіяльності» передбачають бесіди з безпеки життєдіяльності згідно тематики проведення бесід з безпеки життєдіяльності учнів річного плану роботи закладу. Ведеться чіткий контроль та аналіз випадків дитячого травматизму в навчально-виховному процесі та в побуті.

Аналіз дитячого травматизму в навчально-виховному процесі

та в побуті:

Навчальний рік Кількість дітей Травмування під час навчально-виховного процесу Травмування в побуті Всього
2014-2015 111 1 2 3
2015-2016 107 - 3 3
2016-2017 115 - 3 3

Виховну роботу в закладі здійснює заступник директора з навчально-виховної роботи Кубраченко Ніла Олександрівна, педагог-організатор Котляр Людмила Олександрівна, психолог Шаповал Леся Петрівна, соціальний педагог Грицаєнко Любов Іванівна, 9 класних керівників, педагоги-предметники.

Важливе місце в системі виховної діяльності закладу посідає управління навчально-виховним процесом. У закладі – це чіткий розподіл обов’язків між адміністрацією, всіма членами педагогічного колективу, творча співдружність з позашкільними закладами, залучення учнівського самоврядування, тобто чіткий розподіл праці і встановлення функціональної залежності між усіма педагогічними системами та підсистемами.

Виховання учнів закладу визначається основними нормативними документами: Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Державною національною програмою «Освіта. Україна ХХІ ст.», «Концепцією формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя», «Концепцією превентивного виховання».

Виходячи з можливостей закладу виховний процес спрямований на виконання наступних завдань:

· формування правової культури, прищеплення поваги до прав і свобод людини та громадянина, Конституції, державних символів, правової свідомості;

· створення сприятливих умов для співробітництва вчителів, учнів та їх батьків, як необхідної умови запобігання відхилень у поведінці учнів;

· створення умов для розвитку інноваційної особистості та творчої самореалізації кожного учня;

· формування позитивних загальнолюдських цінностей.

Зазначені завдання були спрямовані на виконання основної мети: «Набуття молодим поколінням соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, формування у молоді особистісних рис громадян української держави, розвиненої духовності, фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, трудової, економічної культури».

Для реалізації цих завдань у закладі розроблений план виховної роботи закладу.

Вся робота закладу з виховної роботи базується на наступних напрямках:

1. Громадянське виховання;

2. Родинно-сімейне виховання;

3. Військово-патріотичне виховання;

4. Трудове виховання;

5. Художньо-естетичне виховання;

6. Моральне виховання;

7. Екологічне виховання;

8. Формування здорового способу життя;

9. Превентивне виховання;

10. Сприяння творчому розвитку особистості.

Особлива увага приділяється національно-патріотичному вихованню. Протягом року проводяться виховні заходи, лекції, зустрічі з учасниками АТО. Щопонеділка о 8.30 год. проходить національна хвилинка; щовівторка о 8.25 проводяться радіопередачі відповідно плану роботи закладу.

Велика увага приділяється соціалізації дитини в суспільстві. З цією метою класними керівниками, соціально-психологічною службою, педагогом-організатором проводяться різноманітні заходи під час яких здійснюється навчання учнів самостверджуватися та самореалізовуватися. У 2016-2017 навчальному році розпочато роботу над проектом «Я – це не безліч всесвітніх «я», а безліч всесвітів різних».

Працюючи над реалізацією виховної системи закладу, протягом року організовувались і проводилися зустрічі, виховні години, вечори, радіопередачі, свята, міські семінари, виставки малюнків, Тижні безпеки життєдіяльності, місячники, тижні правового виховання тощо.

Одне із завдань громадянського виховання – це виховання людей, небайдужих до чужої долі. З цією метою заклад співпрацює з ТОВ «Червоного хреста» та Координаційним центром волонтерів. Учні закладу вітають учителів-пенсіонерів, ветеранів війни і праці в мікрорайоні закладу, беруть активну участь в акції «Зірка пам’яті».

Учні та педагоги закладу щорічно беруть участь у Всеукраїнській акції милосердя «Серце до серця». Підсумком акції є перерахування коштів на р/р для онкохворих дітей.

Моральне виховання спрямоване на прищеплення і розвиток моральних почуттів, переконань і потреби поводити себе згідно з моральними нормами, що діють у суспільстві. Відповідно до даного напрямку роботи класні керівники проводили бесіди, виховні години, анкетування.

Серед основних заходів трудового виховання, спрямованого на формування творчої працелюбної особистості, учні та працівники взяли участь у місячнику по благоустрою території закладу та прилеглої території, в акції «Квітни, школо!». Організоване щотижневе чергування учнів по закладу, генеральні прибирання класних кімнат.

Екологічне виховання покликане забезпечити молоде покоління науковими знаннями про взаємозв’язок природи і суспільства. З цією метою учні під керівництвом вчителя трудового навчання Лисенко А.В., у весняний період висаджують квіти, кущі, працюють у теплиці. Учні початкових класів, разом з класними керівниками, виготовляли годівнички та допомагали птахам взимку, у весняний період працювали на пришкільній ділянці. В кожній класній кімнаті є живі квіти, за якими доглядають учні під керівництвом класних керівників.

Мета напрямку «Формування здорового способу життя» - забезпечення повноцінного розвитку дітей, охорони і зміцнення їх здоров’я, формування фізичних здібностей. З цією метою в закладі проводилися:

- Тижні безпеки життєдіяльності;

- щотижневі бесіди з безпеки життєдіяльності;

- інструктажі з ТБ під час проведення класних і позакласних заходів;

- проводиться аналіз дитячого травматизму;

- День здоров’я;

- фізкультхвилинки;

- спортивні години;

- оздоровчі прогулянки;

- рухливі перерви.

Серед заходів превентивного виховання, яке передбачає попередження злочинів і злочинності серед неповнолітніх, слід зазначити, що дану ділянку роботи виконують: класні керівники, соціальний педагог, практичний психолог, адміністрація. Заклад працює згідно системи правового виховання.

Активним у житті закладу було учнівське самоврядування. У школі діє система самоврядування «ШУППР». За допомогою активістів парламенту, під керівництвом заступника директора з навчально-виховної роботи, педагога-організатора, учителів-предметників, класних керівників були організовані традиційні масові шкільні заходи:

- Свято Першого та Останнього дзвоника;

- шкільні конкурси та КВК;

- свято «Квітка чарівності!;

- Свято Миколая;

- Новий рік;

- Випускний бал.

Виховна робота закладу систематично висвітлювалася на шкільному веб-сайті.

Учні закладу відзначені нагородами за участь у міських змаганнях, конкурсах:

Рейтинг участі учнів у міських, обласних конкурсах і змаганнях

№ з/п Назва конкурсу 2014-2015 2015-2016 2016-2017
1 Обласний конкурс «Молодь Кіровоградщини готова долати надзвичайні ситуації» Взяли участь - Взяли участь
2 Міські змагання з індивідуальної туристичної техніки в закритих приміщеннях І, ІІ місце Взяли участь -
3 Міський фестиваль ДЮР Грамоти УОМС - Грамота УОМС
4 Міський конкурс «Іграшка. Новорічний сувенір» ІІІ місце Взяли участь ІІІ місце
5 Міський конкурс читців «Безсмертне слово Кобзаря» Взяли участь І місце І місце
6 Всеукраїнська акція «Від серця до серця» Перераховано кошти на р/р Перераховано кошти на р/р Перераховано кошти на р/р
7 Змагання з футболу Взяли участь
8 Обласний конкурс на кращий виріб у техніці квілінгу «Безпечний спосіб життя - це модно» ІІІ місце -
9 Обласний конкурс на кращий виріб у техніці бісероплетіння «Збережемо своє життя та довкілля» ІІІ місце
10 Міська олімпіада з трудового навчання ІІ місце -
11 Конкурс дитячого малюнка на протипожежну і техногенну тематику ІІ місце
12 Міський конкурс «Охорона праці очима дітей» ІІ місце
13 Обласний конкурс дитячого малюнка «Мої права» Взяли участь
14 Всеукраїнський конкурс «Крейдою по дошці» Взяли участь

Кількісний склад учнів пільгових категорій:

Навчальний рік Діти-сироти, позбавлені батьківського піклування Діти-інваліди Діти-чорнобильці
2013-2014 14 27 2
2015-2016 8 29 0
2016-2017 9 32 0

Ці діти постійно перебувають у центрі уваги адміністрації закладу. З опікунами дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування підтримується постійний зв’язок класних керівників, соціального педагога, адміністрації закладу.

Професійна підготовка молоді починається ще в шкільні роки. Завдання закладу – підготувати підростаюче покоління до свідомого вибору професії. Профорієнтаційна робота у закладі здійснюється під час навчально-виховного процесу: виховання трудових навичок у школярів під час прибирання класних кімнат, розширення знань про професії на уроках, а також під час навчальних екскурсій та позакласних заходів.

Кількісний склад учнів, що перебувають на обліку:

Навчальний рік Внутрішкільний облік Служба у справах дітей КМСН
2014-2015 7 1 1
2015-2016 5 0 0
2016-2017 5 1 0

Кількісний склад учнів, що проживають в пільгових та у неблагонадійних сім'ях:

Навчальний рік Багатодітні сім'ї Малозабезпечені Неблагонадійні
2014-2015 11 10 4
2015-2016 10 6 3
2016-2017 10 11 5

Протягом навчального року проводився контроль за відвідуванням учнями навчальних занять. Щодня, після першого уроку, класні керівники в журнал контролю за відвідуванням учнями навчальних занять записували відсутніх учнів та терміново з’ясовували причини відсутності.

Аналіз відвідування учнями навчальних занять:

Навчальний рік Всього учнів Всього пропущено уроків По хворобі Без поважних причин
2014-2015 111 8068 6034 544
2015-2016 107 7043 5659 170
2016-2017 115 14086 9141 2014

У закладі працює орган учнівського парламенту, до складу якого входять учні 3-9 класів. Між членами парламенту розподілені обов’язки, визначені комісії, наставниками яких є: педагог-організатор, бібліотекар, сестра медична, соціальний педагог, вчитель трудового навчання. Учні, разом із наставниками, проводять рейди, результати яких оголошують по шкільному радіо та записують звіти в журнали. У кожному класі є учнівський куточок, де відображені доручення учнів, плани роботи на семестри, графіки чергування тощо. Щокварталу видається шкільна газета «Палітра».

Значна увага приділяється гуртковій роботі.

Кількість гуртків у закладі:

Навчальний рік Бюджетні госпрозрахункові Громадські засади
2014-2015 1 - 5
2015-2016 0 - 4
2016-2017 0 - 6

Зайнятість дітей у гуртках:

Навчальний рік Шкільні гуртки Позашкільні гуртки
2014-2015 82 32
2015-2016 68 32
2016-2017 72 38

Учні з цікавістю відвідують дані гуртки, беруть активну участь у шкільних та позашкільних заходах і святах. Проводиться робота по залученню учнів до занять у гуртках позашкільних навчальних закладів міста.

Заклад тісно співпрацює зі службою у справах дітей, кримінальною міліцією

Виховання учня в закладі і сім’ї – щоденний нерозривний процес. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у навчально-виховному процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, пов’язаних з професіями, світом захоплень, родинними святами. Класні керівники тісно співпрацюють з сім’ями своїх вихованців: відвідують дитину вдома, спілкуються з родиною.

У літній період на базі закладу організована робота пришкільного табору відпочинку «Веселка». Починаючи з ІІ семестру, класні керівники розпочали роботу по залученню учнів до оздоровлення в літній період.

Табір працював 14 календарних днів. Учні одержували безкоштовне харчування 2 рази на день (сніданок і обід), перебували в таборі протягом 6 годин. До початку роботи табору був оформлений пакет документів. Організовано 3 загони, які мають свою назву, девіз, речівку, пісню. Щодня робота табору розпочиналась з прийому дітей, зарядки, лінійки, ознайомлення з планом на день. Оформлений куточок табору, в якому є в наявності: накази на організацію роботи табору, щоденна путівка дня, список учнів табору. Сестра медична закладу, Бабіченко О.М., вела щоденний контроль за станом здоров'я учнів, за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог, контролювала приготування їжі.

Оздоровлення пільгового контингенту учнів та учнів з девіантною поведінкою в пришкільному оздоровчому таборі «Веселка»:

Навчальний рік Всього дітей З них діти З них, що проживають
Сироти Інваліди Чорнобильці З девіантною поведінкою Багатод. сім'ї Неблагонадійні сім'ї
2014-2015 28 7 10 - 3 11 2
2015-2016 33 4 3 - - 3 1
2016-2017 34 3 3 - - 4 3

Як показує аналіз навчально-виховної роботи закладу, потребують підвищеної уваги наступні питання:

- виявлення дітей, які мають відхилення в розвитку, в закладах освіти міста та проведення роз’яснювальної роботи серед батьків щодо необхідності корекційного навчання;

- поліпшення матеріально-технічної бази закладу;

- підвищення професійної компетентності педагогів в ІКТ технологіях;

- наступність і перспективність у формуванні соціально-активної особистості учня від початкової ланки до випускного класу.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ НА 2017-2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ЗАВДАННЯ В ОСВІТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ:

1. Узагальнити матеріали роботи над єдиною науково-методичною проблемою закладу: «Впровадження елементів сучасних педагогічних технологій у навчально-виховний процес з метою соціальної адаптації учнів з особливими потребами»;

2. Створювати необхідні умови для розвитку особистості дитини з максимальним використанням її потенційних можливостей;

3. Забезпечувати розвиток психічних функцій, сенсорних систем, збереження і зміцнення здоров’я дитини;

4. Забезпечувати змістовну і методичну наступність на різних ступенях навчання;

5. Підвищувати якість, доступність та ефективність освітнього процесу, завдяки широкому впровадженню в практику роботи закладу методів та засобів ІКТ та комп’ютерно-орієнтованих технологій;

6. Проводити моніторингові дослідження навчальної діяльності, методичної та виховної роботи.

ЗАВДАННЯ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІВ:

1. Створювати умови для професійного самовираження педагогічних працівників;

2. Удосконалювати професійну компетентність педагогів;

3. Поширювати за рамки закладу кращий досвід педагогічної діяльності вчителів.

ЗАВДАННЯ В СФЕРІ СТВОРЕННЯ УМОВ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ:

1. Удосконалювати нормативно-правове, науково-методичне, фінансово-економічне забезпечення;

2. Модернізувати матеріально-технічну базу закладу;

3. Визначити нові перспективи розвитку закладу.

ЗАВДАННЯ В СФЕРІ ВЗАЄМОДІЇ ЗАКЛАДУ З ЗОВНІШНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ:

1. Продовжити роботу з батьківською громадськістю;

2. Активізувати взаємодію закладу зі ЗМІ;

Кiлькiсть переглядiв: 112

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.